Formularz Zgłoszeniowy

  XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki - Anna German

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane XXXX-XX-XX)

  Adres zamieszkania

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  Ulica oraz numer domu (wymagane)

  Obywatelstwo (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Tytuły wykonanych piosenek Anny German przesłanych do oceny przez Jury (wymagane)

  1.

  2.

  Informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia: (wymagane)

  Załącznik (Formularz przyjmuje załączniki do 25 MB)
  Większe pliki prosimy wgrać na YouTube oraz przesłać link do filmu poprzez email. Dziękujemy.

  Oświadczenia (wymagane)

  Oświadczam, iż zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Festiwalu*
  Udzielam i przenoszę na Organizatora Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich nieodpłatnie prawa do rejestracji radiowej i telewizyjnej utworów wykonywanych w czasie koncertów eliminacyjnych, półfinałowych i finałowych oraz do ich rozpowszechniania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonania albo publiczne odtworzenia, najem oraz dzierżawa, zamieszczanie utworów na stronach internetowych Organizatora*
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Festiwalu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)*
  Zezwalam na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku w działaniach promujących Festiwal*
  Zezwalam na przeniesienie na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych pozwalających na korzystanie, rozporządzanie i wykorzystanie dzieła w nieograniczonym czasie i przestrzeni na zasadach wyłączności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonania albo publiczne odtworzenia, najem oraz dzierżawa, zamieszczanie Utworu na stronach internetowych Organizatora*